Nelson Mandela

Nelson Mandela

16:50 - 06/09/2018

"Giáo dục là một vũ khí lợi hại mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới" - Vũ khí lợi hại nhất trong thời đại 4.0 chính là kỹ năng liên quan tới khoa học, công nghệ, và khả năng làm chủ kiến thức, cũng như tiếng Anh, ngôn ngữ của thế giới phẳng trong thế kỷ 21.