MỤC TIÊU KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

GIẢNG VIÊN

MÔ HÌNH NHÓM HỌC

NHẬN XÉT HỌC VIÊN

Thời gian buổi học: 60 phút/buổi

Tổng số buổi học: 1 buổi

Số buổi học / tuần: 1 buổi/tuần