Giáo viên

Claudia Wheeler

Quốc tịch: South Africa

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Bernard Venter

Quốc tịch: South Africa

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Thomas Brettell

Quốc tịch: United Kingdom

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Dane Hansen

Quốc tịch: South Africa

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Byran Wigmore

Quốc tịch: South Africa

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Toán IGCSE - A Level, Toán Cambridge Tiểu học, Toán Cambridge THCS

Melissa Tovar

Quốc tịch: United States

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Beanke Keun

Quốc tịch: South Africa

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Ingrid Rauch

Quốc tịch: South Africa

Học vị: Thạc sĩ

Môn dạy: Khoa học Cambridge

Chara Banes

Quốc tịch: Philippines

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Toán IGCSE - A Level, Toán Cambridge Tiểu học, Toán Cambridge THCS

Sarah El-gendy

Quốc tịch: Egypt

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Khoa học Cambridge, Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Maria Elvisow

Quốc tịch: Ireland

Học vị: Thạc sĩ

Môn dạy: Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Adam Clarke

Quốc tịch: United Kingdom

Học vị: Thạc Sĩ

Môn dạy: Tiếng Anh Doanh Nghiệp, Tiếng Anh Doanh Nhân, Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai